کسـ ـے رو بـ ـــراے
دوســـ ـــت داشـ ـتن
انتـــخـ ــاب کـ ـــن
کــــ ـــه....
قـــــ ــ ــلب بـــزرگـ ــے
داشـــ ــته بــاشـــ ــه
تـــ ــا مجـــ ــبور نشــ ــے
بـــ ــه خـــ ــاطــــــــر ایــــ ــنکه
وارد قـــ ــلبــ ــش بــ ــشــ ــے
خـــــ ــــودتـــــــــو کــ ــوچیـــ ـک کــ ــنے....❤

/ 5 نظر / 13 بازدید
sima eko

تو این دنیا هر کسی یه نیمه گمشده داره که فقط لایق همونه پس سعی نکن در ساختن پازل زندگیت تقلب کنی .[گل] بدو بیا اپم

sima eko

تو این دنیا هر کسی یه نیمه گمشده داره که فقط لایق همونه پس سعی نکن در ساختن پازل زندگیت تقلب کنی .[گل] بدو بیا اپم

باران

سلللاااامم نییکککو جججوون منن لللییینکت کردم وبت خیللللی ننننااززه.

maryam

اپمممممممممممممممممممم[قلب]